ดาวน์โหลด " วิธีการกรอกข้อมูลรายงานเฉพาะกิจ" คลิกที่นี่
 


ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาชุมชนและสังคม ให้สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ ในพื้นที่ทดลอง 4 แห่ง เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ในโรงพยาบาลรัฐ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทางชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว และส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกและครอบครัวชมรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สามารถ Download ไฟล์วิทยากประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 19 ภาคีเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเพื่อการบริหารจัดการ
สามารถ Download ไฟล์วิทยากประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 19 ภาคีเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเพื่อการบริหารจัดการ
มหกรรมฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ไฟล์งานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 5
สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 5 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 และงานประชุมทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แล้วที่ http://www.saiyairakhospital.com ในส่วนของเอกสารดาวน์โหลด
การประชุมสัมมนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พื้นที่ทรงงานภาคเหนือ)
สามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอการประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณโรงพยายาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองและสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติครั้งที่ ๔
งานประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองและสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติครั้งที่ ๔
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๐๐๐ คนแรกได้ที่เอกสารดาวน์โหลด
งานประชุมโครงการ อปท.รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาด ภายใต้โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
งานโครงการประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เอกสารคู่มือ
ไฟล์วิทยากร ประชุมการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 27 11 56
ไฟล์วิทยากร ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 19 วันที่ 30 ตค - 1 พย 56
ไฟล์วิทยากร ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 19 วันที่ 30 ตค - 1 พย 56
ไฟล์วิทยากร ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 19 วันที่ 30 ตค - 1 พย 56
ไฟล์วิทยากร ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 19 วันที่ 30 ตค - 1 พย 56
 
เอกสารรายงาน
รายชื่อโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
วีดิทัศน์
วีดีโอ
วีดีโอ "ตำบลชะอวด" ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
วีดีโอ "ตำบลบ้านค่าย" ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
 
ประกาศทั่วไป
หนังสือเสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
รายชื่อพื้นที่ดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี ๒๕๕๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ๋ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๕๑
บันทึกขอความร่วมมือ MOU จัดตั้งมุมนมแม่
แจ้งเรื่องโอนงบประมาณโครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว