ทั้งประเทศ ตามศูนย์อนามัย ตามเขตตรวจราชการ ตามจังหวัด ตามโรงพยาบาล ข้อมูลดิบทั้งประเทศ ข้อมูลดิบศูนย์อนามัย ข้อมูลดิบเขตตรวจราชการ ข้อมูลดิบจังหวัด ข้อมูลดิบโรงพยาบาล
เลือกปีงบประมาณ

ข้อมูลรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557

หัวข้อ/ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งปีงบประมาณ
1.อัตราหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน12 สัปดาห์หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์   42.21   42.08   42.24   42.96   46.68   61.74   750.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   44.82

2. อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

  65.20   67.87   63.85   71.42   79.33   103.26   1,550.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   72.22

3. ร้อยละของคู่สมรสเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

  6.22   3.60   5.60   4.31   0.60   3.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.95

4. ร้อยละของคู่สมรสที่บุตรในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงสิ้นสุดการตั้งครรภ์

  0.00