ทั้งประเทศ ตามศูนย์อนามัย ตามเขตตรวจราชการ ตามจังหวัด ตามโรงพยาบาล ข้อมูลดิบทั้งประเทศ ข้อมูลดิบศูนย์อนามัย ข้อมูลดิบเขตตรวจราชการ ข้อมูลดิบจังหวัด ข้อมูลดิบโรงพยาบาล
เลือกปีงบประมาณ

ข้อมูลรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557

หัวข้อ/ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งปีงบประมาณ
1.อัตราหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน12 สัปดาห์หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์   41.98   42.10   42.08   41.73   45.41   60.62   750.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   44.17

2. อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

  65.10   67.88   63.62   69.55   76.53   100.05   1,550.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   70.99

3. ร้อยละของคู่สมรสเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

  6.32   3.66   5.70   4.64   0.63   3.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.01

4. ร้อยละของคู่สมรสที่บุตรในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงสิ้นสุดการตั้งครรภ์

  0.00   207.14   5.00   664.29   200.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   156.79

5. อัตราภาวะโลหิตจางของหญิงมีครรภ์ ตรวจครั้งที่ 1

  23.11   22.63   17.85   21.12   20.81   24.64   24.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.57

6. อัตราภาวะโลหิตจางของหญิงมีครรภ์ ตรวจครั้งที่ 2

  19.74   18.82   16.37   18.24   19.37   17.62   26.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   18.41

7. ร้อยละของมารดาที่คลอดในโรงพยาบาล

  97.72   98.80   92.62   98.86   98.82   98.67   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   97.30

8. ร้อยละของมารดาที่คลอดปกติ

  66.58   67.84   69.59   66.31   64.23   73.52   87.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   67.65

9. ร้อยละของมารดาที่คลอดผิดปกติ

  31.22   31.16   32.37   34.64   35.11   26.94   12.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   32.25

10. อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร

  18.90   20.48   20.46   19.51   19.20   24.46   25.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   20.14

11. อัตราตายปริกำเนิด

  6.12   3.71   6.21   5.20   11.13   3.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.98

12. อัตราตายทารก

  0.77   0.40   0.33   1.02   0.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.55

13. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

  8.10   8.47   6.37   7.85   8.65   8.19   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.81

14. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 1 นาทีหลังคลอด

  19.57   19.60   26.86   14.88   17.35   20.48   250.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   20.13

15. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 5 นาทีหลังคลอด

  6.71   5.54   10.48   4.08   7.44   6.19   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.89

16. อัตราหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน 

  8.56   7.37   7.33   8.23   8.71   7.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.94

17. อัตราส่วนการตายมารดา

  57.55   0.00   16.38   0.00   27.54   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   18.43

18. อัตราส่วนหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนกลับบ้าน

  69.02   71.63   69.85   75.86   82.13   84.00   37.50   0.00   70.27   0.00   0.00   0.00   73.84

19. อัตราเด็กอายุ 0 - 6 เดือน   กินนมแม่อย่างเดียว

  59.71   59.92   60.59   53.71   56.71   100.28   99.40   0.00   50.00   0.00   0.00   0.00   65.70

20. การละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

                         
21. อัตราทารกที่มีผลตรวจกรองธัยรอยด์ผิดปกติ      3.27   1.83   1.07   2.72   2.21   6.55   0.00   0.00   0.00   0.00